Contact
Tur virtual

A II-a specialitate

PROGRAM PREGĂTIRE A 2 – A SPECIALITATE CU TAXĂ

SESIUNEA IUNIE 2019


În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea Nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă se efectuează cu frecvenţă şi are durată totală, curriculum de pregătire şi barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul de pregătire prin rezidenţiat. Programul asigură acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezidenţiat în specialitatea respectivă.

În perioada 18.06.2019 – 26.06.2019, (pînă la ora 10,30), cei interesaţi se vor adresa instituţiilor de învăţământ medical superior, pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire (respectiv, prin depunerea unei cereri la registratura UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi, în atenţia Prorectoratului pentru studii postuniversitare şi formare profesională continuă).

Avizele sunt eliberate în baza cererii către rector privind specialitatea solicitată şi acordul scris al coordonatorului specialităţii respective în original (model ataşat).

Candidaţii care se clasează în limita numărului de locuri aprobate, vor primi avizul de înscriere la acest program, începând cu data de 26.06.2019, orele 1300.

În cazul în care numărul de solicitari depășește locurile alocate unei specialitati, se va constitui o comisie care va selecta candidații (pe baza unui test cu 50 întrebări formulate din tematica de rezidențiat).

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea iunie 2019, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 20.06.2019-28.06.2019, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 28.06.2019).

Dosarul candidatului cuprinde:

  1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea, precum şi date de contact (nr. telefon, e-mail);
  2. acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar de pregătire. Unităţile sanitare publice vor preciza, în adresă, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă, precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;
  3. avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectoratul sau după caz, decanatul instituţiilor de învăţământ medical superior;
  4. copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);
  5. copia xerox a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate;
  6. copia xerox a certificatului de liberă practică sau a certificatului de membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. certificat medical de sănătate tip A 5, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic (viză medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitată-original;
  8. fotocopia actului de identitate B.I./C.I., în termen de valabilitate;
  9. copia xerox a documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;
  10. angajamentul de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010

Documentele prevăzute la pct. 4, 5, 6, 8 și 9 vor fi însoțite de original în vederea certificării la depunere conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, sau, în cazul transmiterii dosarului de înscriere prin serviciile poștale, aceste documente trebuie prezentate în copii xerox legalizate.

Potrivit alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.”

Cuantumul sumelor achitate pentru pregătirea în cea de a doua specialitate cu taxă, asumate prin angajamentul de plată, va fi verificat de către instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, obligatoriu, la schimbarea stagiilor de pregătire sau dacă acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial.

În urma verificărilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plată vor fi eliminați din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist.

După finalizarea tuturor verificărilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 31.07.2019 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, listele aprobate ale medicilor înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea iunie 2019, pe specialități și centre universitare de pregătire, la rubrica specialiști/concursuri/examene și concursuri naționale.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 01.08.2019, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.

Durata de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă este cea prevăzută de Ordinul ministerului sănătății nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare.

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.