Contact
Tur virtual

Studii de Master

Bioingineria reabilitării

Bioinginerie clinică

Programul de studii Bioinginerie clinica

Informații

Programul de masterat Bioinginerie clinică, organizat de Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, are drept misiune aprofundarea specializării absolvenţilor de învăţământ superior tehnic în domeniul ştiinţelor ingineresti aplicate, in deosebi a specializaăii de bioinginerie, formarea unor specialişti cu înaltă competenţă profesională, capabili să-şi desfăşoare activitatea în cercetare, proiectare şi industrie din domeniu precum şi în alte domenii care vizează aspecte de management, direct corelate cu activităţile menţionate anterior.
International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) precum şi American College of Clinical Engineering (ACCE) definesc inginerul clinic ca fiind “acea persoana specializată să asigure şi să înbunătăţească îngrijirea pacienţilor prin aplicarea competenţelor sale din domeniul ingineriei şi a celor manageriale în utilizarea clinică a tehnologiilor medicale”.

Calificări

Domeniul de licenţă Ştiinţe Inginereşti Aplicate
Forma de învăţământ Zi
Durata 2 ani
Nr. şi tipul creditelor 120 credite ECTS
Precondiţii de acces ADiploma de licenţǎ
Competenţe
  • Asigură suportul tehnic și operațional pentru utilizatorii de echipamente clinice și de tehnologie medicală;

  • Efectuează întreținerea planificată a echipamentelor medicale pentru asigurarea eficacității, siguranței și utilizării conform specificațiilor;

  • Dezvoltă managementul clinic și asigură calitatea funcționării echipamentelor conectate la pacienți în spitale;

  • Contribuie la asigurarea managementului financiar din clincă în ceea ce priveşte costurile şi serviciile pentru echipamentele medicale;

  • Oferă consultanță pentru evaluarea, achiziția și instalarea echipamentelor medicale;

  • Asigură legătura cu personalul medical, furnizorii de servicii şi producătorii de dispozitive medicale pentru a dezvolta și îmbunătăți dispozitivele medicale sau stabili noi protocoale pentru utilizarea optimă a tehnologiei în clinică;

 • Concepe şi coordonează experimente în domeniul biomedical şi analizează şi interpretează datele obţinute.

Admitere

Concursul de admitere la studii universitare de masterat se organizeaza pe programe de studii in doua sesiuni astfel: 

 • sesiunea I………
 • sesiunea a – II –a ……………
Se pot inscrie la concursul de admitere la studii universitare de masterat : 

 1. Absolventii cu diploma de licenta ai ciclului I de studii universitare si studii universitare de licenta in conformitate cu Legea nr.288/2004 (cu modificarile si completarile ulterioare).
 2. Absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata, obtinuta in conformitate cu Legea nr.84/1995.
Pe locurile finantate de la bugetul de stat pot concura numai persoane care nu au mai beneficiat de loc bugetat la un alt program de masterat.
Un candidat admis poate urma un singur program de masterat pe loc finantat de la bugetul de stat. Un al doilea program poate fi urmat doar in regim cu taxa.
Admiterea la programul de masterat se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere si comunicata prin afisare.
Pentru inscriere, candidatii se vor prezenta personal cu: 

 • buletinul de identitate sau cartea de identitate
 • pasaportul, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene.
In cazul in care candidatul nu se poate prezenta personal pentru inscriere din motive obiective, delegatul sau se va prezenta cu o procura legalizata la notariat care sa-i permita acestuia sa se conformeze tuturor conditiilor impuse de Metodologia de admitere.
Dosarul de inscriere va cuprinde: 

 • Cerere de inscriere cu optiunea pentru domeniul de specializare ales
 • Diploma de Bacalaureat – copie legalizata
 • Diploma de Licenta – copie legalizata/adeverinta de atestare a promovarii examenului de licenta cu mentionarea mediei la examenul de licenta
 • Foaia matricola – copie legalizata
 • Certificat de nastere – copie legalizata
 • Certificat de casatorie (unde este cazul) – copie legalizata
 • Copie buletin de identitate
 • C.V.
 • 2 fotografii tip pasaport
 • Chitanta de achitare a taxei de inscriere
 • Declaratia notariala din care sa rezulte ca nu au mai facut sau nu s-a inscris la un alt master bugetat.
Candidatii vor fi declarati admisi in ordinea descrescatoare a mediei, calculata astfel: 

 1. Concurs de dosare: 60%
 2. Interviu/Test grila: 40%
  1. Concursul de dosar consta in:

 

 1. 30% media de la examenul de licenta
 2. 50% media multianuala
 3. 20% alte activitati.
In cazul departajarii candidatilor clasati pe ultimul loc, care au aceeasi medie, se va lua in calcul media de la examenul de licenta/alte activitati.
Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata si pentru repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasati candidati din fiecare domeniu.
In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la bugetul de stat au obligatia sa depuna, pana la …………… diploma de licenta sau adeverinta in original, la secretariatul Masterate.

Biotehnologii medicale și biomateriale avansate

Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.