Contact
Tur virtual

Facultatea de Bioinginerie Medicala

Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:    

 • Domeniul Științe Inginerești Aplicatecu specializarea Bioinginerie;
 • Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
Facultatea de Bioinginerie Medicală are drept obiectiv major formarea de specialişti cu solide cunoştinţe şi deprinderi în domeniul biomedical,în conformitate cu definiţia BECON (Bioengineering Consortium): The application of concepts and methods of engineering, biology, medicine, physiology, physics, materials science, chemistry, mathematics and computer science to develop methods and technologies to solve health problems in humans.
http://www.nibib.nih.gov
Bioingineria creează concepte fundamentale şi cunoştinţe de la nivel molecular până la nivel sistemic şi dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul şi tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creşterea gradului de sănătate.Facultatea noastră contribuie la creşterea standardului de calitate în sistemul de sănătate din România. Pentru atingerea acestui obiectiv, Facultatea de Bioinginerie Medicală urmăreşte în mod continuu:    

 • promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;
 • modelarea armonioasă a personalităţii şi dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor;
 • dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice, la nivelul standardelor internaţionale şi afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice;
 • integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate
 • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituţiile publice locale sau nationale, cu instituţii si organizatii internationale.
Facultatea de Bioinginerie Medicală îşi adaptează şi diversifică continuu structura academică pentru realizarea unui mediu adecvat educaţional și de cercetare ştiinţifică, în funcţie de elemente de reformă ale învăţământului românesc, strategiile naţionale din domeniile economic, al cercetării ştiinţifice şi forţei de muncă, strategia universității, resursele umane şi materiale existente şi cele de perspectivă.

Secretariat

Secretar – sef: Petruța Flocea
Telefon: +40.232.213.573
Adresa: Facultatea de Bioinginerie Medicala,
Str. M.Kogalniceanu, nr. 9-13, Iasi, Cod Postal 700454, Romania,
Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi
Bioengineering creates fundamental concepts and knowledge from a molecular to a systemic level and develops new biological products, materials, processes, implants and computer products for the prevention, diagnosis and treatment of disease, for patient rehabilitation and the improvement of health status.
The Faculty of Medical Bioengineering bring up specialists both by romanian and english programmes.

Our english programmes are:

 1. Physiotherapy (Balneology, physical therapy and medical rehabilitation),
  3 years – bachelor’s degree program, fee 3000 euro/year, 45 students/year. click here for more information
 2. Biomedical Engineering , 2 years – master’s degree program, 2500 euro/year, 45 students/year. click here for more information

The Faculty of Medical Bioengineering’s mission is to contribute to a high quality learning and research in the biomedical field by promoting academic programs and research as a result of Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy’s goals and politics as well as its mission and objectives.

Thus, our faculty contributes to the raising of the standard of quality in the health care system in Romania. To achieve this goal, the Faculty of Medical Bioengineering aims to:

 • promote quality and efficiency in education;
 • shape the personality and development of student’s creative skills;
 • advance continuous development of scientific research, international standards and assert scientific performance of the academic community;
 • integrate itself in national and international academic networks based on performance criteria and complementarity;
 • develop partnerships with businesses, local government or national institutions and international organizations.

The Faculty of Medical Bioengineering continuously adapts and diversifies its academic structure to achieve a suitable education and research environment, according to the Romanian education reform elements of national strategies in the economic field, the scientific research and workforce strategy, and the existing university human and material resources and the prospective ones.

 

STUDENTS LIFE

Bioengineering Students Association (BSA) is a professional, non-political, non-profit type of students of the Faculty of Medical Bioengineering, Grigore T.Popa University of Medicine and Pharmacy of Iaşi.
Since 2001, Bioengineering Students Association is a full member of the ANOSR (National Alliance of Student Organizaţillor in Romania).

Bioengineering Students Association organized 20 national symposiums of Medical Bioengineering dedicated to students scientific research. Also, Bioengineering Students Association is actively involved in scientific events organized by the Faculty of Medical Bioengineering.

Bioengineering Students Association is involved in a wide range of activities, like us: students skills development, sports activities, volunteer in the community, fellow students, get involved in a humanitary campaigns.

A tight-knit community

 • Community involvement is an important aspect of the Faculty’s and students work.
 • Regularly appear in the media and health care to the community’s underserved and special-needs populations.
 • In collaboration with practitioners, we also hold regular public education activities, such as exhibitions, information days, and open days.

Testimonials

Why bioengineering? It is a challenging field by combining engineering with medicine. It make us to discover new areas of knowledge, which decipher the mysteries of nature, trying to understand the diversity of living systems and to implement ideas inspired by nature, to make and use biomedical devices and engineering. – Monica Ioneasa, 4th year student

I especially have choosen the bioengineering because it is combining engineering with medicine. The study of the theoretical background and practical skills stimulated the passion for learning and knowledge discovery. Teachers encourage and support student initiatives to make scientific papers and to participate in meetings and conferences. Academic competitive and dynamic teaching technique kept alive my interest in bioengineering. – Andreea Marian, BSc 2014

 

INFORMAȚII GENERALE


Admiterea la studii de licenţă (atât pentru locurile finanţate de bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă) se realizează prin concurs de admitere. Concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă de tip complement simplu).

Facultatea de Bioinginerie Medicală pregăteşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

 • Specializarea Bioinginerie – durata studiilor 4 ani (240 credite)
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare – durata studiilor 3 ani (180 credite)

PROBE DE CONCURS


Pentru specializarea BIOINGINERIE:
Matematică SAU Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
Bibliografie:     

 1. Mircea Ganga, Matematică: Manual pentru clasa a XI-a, Trunchi comun+curriculum diferenţiat (3 ore), Editura: Mathpress, 2006.
 2. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura: Books Unlimited, 2006.
 3. Mircea Ganga, Matematică: Manual pentru clasa a XII-a, M2, Editura: Mathpress, 2007.
 4. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică M2. Manual pentru clasa a XII-a, Editura:Carminis, 2007
 5. Matematică. Culegere de teste pentru admitere, Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2019.

 

“Matematica – teste pentru admitere 2019”
  Mihai Ilea, Marius Turnea

 

 

Pentru specializarea BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE:
Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)
Bibliografie:

 1. Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cȃrmaciu, Manual de Biologie pentru clasa a XI, Editura Corint 2014
 2. Anatomia şi fiziologia omului, carte de teste pentru admitere 2019, Editura Gr.T. Popa, 2019

MODELE de TESTE pentru Matematică – culegere on-line


Testați-vă cunoștințele rezolvând un model de test aici

PROCEDURA DE ADMITERE


Candidaţii la admitere sunt cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) indiferent de anul obţinerii acesteia, sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă de tip complement simplu). Caietele de întrebări aferente testului grilă de concurs sunt redactate în limba română.

Calculul mediei de admitere : admiterea în învăţământul universitar se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri (bugetate sau cu taxă) pentru care se organizează concursul. Pentru specializările Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și recuperare, media finală se calculează după următoarea formulă:

 • 90% nota la testul grilă,
 • 10% media la bacalaureat.

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, departajarea se va realiza după:

 1. Media la testul grilă;
 2. Media de la bacalaureat.

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE


Candidaţii se vor prezenta cu buletinul de identitate / paşaport şi dosarul de înscriere care cuprinde:

 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă a acesteia în original şi foaia matricolă, în original sau adeverinţa care atestă această calitate şi în care se menţionează media generală de bacalaureat şi probele susţinute la examenul de bacalaureat;
 • Adeverinţa de înscriere eliberată de la specializarea unde a fost depus dosarul cu actele originale şi copie legalizată a diplomei de bacalaureat (pentru candidaţii înscrişi şi la o altă specializare);
 • Certificat de naştere – copie legalizată sau traducere legalizată, ştampilată la Ambasada Română din ţara de unde provine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga (pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie legalizată;
 • Adeverinţa medicală tip de la medicul de familie;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate / paşaport;
 • Chitanţa ce atestă achitarea taxei de înscriere;
 • Acte doveditoare (adeverinţa de salariat a părinţilor, certificat de revoluţionar etc.) pentru candidaţii ce pot beneficia de scutire de taxă;
 • Candidaţii din etnia rromilor vor prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor;
 • Dosar plic.
Termeni si conditii
Forum
Link-uri utile
Editura UMF
News UMF Iasi
Radio U
Copyright © 2010-2019 | Universitatea Grigore T. Popa - Iasi. Toate drepturile rezervate.